Hırsızlık

Teminatın konusu ve Kapsamı : Kırma, delme, yıkma, devirme, zorlama; araç-gereç ve bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma; kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen anahtar ile veya anahtar uydurarak veya başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açmak, sigortalı yerlere gizlice girip saklanmak; öldürme, yaralama, zor ve şiddet ve tehdit kullanmak suretiyle;sigortalıya ve kendisiyle birlikte oturan ve çalışanlara ait sigortalanabilir kıymetlere gelebilecek zararlar teminat kapsamındadır.


Hırsızlık eylemini gerçekleştirmek amacıyla sigortalı kıymetlerin bulunduğu yerlere girilmesi veya bu yerlerin açılması esnasında verilecek tahribat da sigorta teminatı kapsamındadır. Ayrıca sözleşmede belirlenmedikçe,

 1. Sigorta edilen yer dışında kalan garaj, hizmetçi ve sandık odaları mahzen gibi yerlerde bulunan eşya,
 2. Mülkiyet hakkından başka bir nedenle sigortalıya bırakılmış bulunan mal veya eşya,
 3. Sigortalı yerin 30 günden fazla boş kalması,
 4. Mağaza dışında veya girişlerdeki vitrinlerde sergilenen eşyalar, sigorta kapsamı dışında bırakılmaktadır. Kapsam dışı bırakılan malların sigorta kapsamına alınabilmesi için,bunların sigorta sözleşmesinde ayrıca belirtilmesi gerekmektedir.


Teminat Kapsamı dışındaki haller: 
Aşağıdaki haller teminat kapsamı dışındadır.

 1. Harp, her türlü harp olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (harp ilan edilmiş olsun-olamasın) , iç harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler sebebiyle meydana gelen kayıp ve hasarlar;
 2. Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması (yanma; kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım "fıssıon" anlamındadır.) sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlanıcı radyasyonların veya radyoaktivite bulaşmalarının ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati önlemlerin sebep olduğu bütün kayıp ve hasarlar,
 3. Kamu otoritesi tarafından sigortalı mal üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen bütün kayıp ve hasarlar,
 4. Sigortalı ile birlikte yaşayan veya birlikte oturan kimseler tarafından hırsızlık, yağma veya bu suçlara teşebbüsten kaynaklanan hasarlar,
 5. Hırsızların neden olacağı yangın, infilak ve dahili su hasarları,
 6. Envanter açıkları.


Risk Değerlendirmesi Ve Fiyatlandırma: 
Hırsızlık sigorta tarifesi ilk önce "konutlardaki eşya (ev ve zat eşyası)" ve "ticari eşya" olarak ikiye ayrılmıştır. Konutlardaki eşya tarifesinde, eşyaların bulunduğu binalar üç sınıfa bölünmüş ve karşılarında sigorta fiyatları belirlenmiştir.

 1. Belediye sınırları içinde ve en az üç dairesi bulunan apartmanlar
 2. Belediye sınırları içinde bulunan iki dairesi olan apartmanlar ve evler.
 3. Belediye sınırı dışında bulunan binalar.


Yukarıda işaret edilen binalarda bulunan eşya iki bölümde ele alınarak fiyatlandırılmaktadır.


Bu bölümlerden biri mücevherler,pikap,teyp,müzik seti ve bunun gibi çalınmaya uygun eşyalar olup bunlara bedelleri belirlenerek tarifede bulunan fiyatlar uygulanmaktadır. Diğeri bunların dışında kalan eşyalar olup bulunduğu binalara göre saptanmış fiyatlar ile primleri hesaplanmaktadır.
Genel Şartlar'ın 3.maddesinde işaret edilen nakit para, esham ve tahvilat; 30 günden fazla boş kalma halleri için de tarifeye ek primler konulmuştur.
Ticari Eşya Tarifesi de eşyanın bulunduğu yere göre bölümlere ayrılmıştır.

 1. Ticarethaneler ( mağaza ve dükkanlar ) .
 2. Ambar, ardiye, depo, antrepolar.
 3. İmalathane ve atölyeler.
 4. Yazıhane,banka ve müessese büroları,muayenehane ve laboratuarlar konut ve ticarethanelerden ayrı tutularak fiyatlandırılmıştır.


Genel Şartlar'da istisna olarak gösterilen grev, kargaşalık, halk hareketlerinin teminata eklenmesi halinde uygulanacak ek primler tarifede gösterilmiştir.


HIRSIZLIK SİGORTASI TÜRLERİ:
Kasa hırsızlık sigortaları: 
Sigortalının veya ailesinin, işyerlerinde çalışanların hırsızlar tarafından zor ve şiddet kullanılarak, ölüm tehdidi, yaralama veya öldürme eylemleriyle gerçekleştirilebilecek; bankalar, ticarethaneler, vb. işletmeler ile konutlardaki kasalarda bulunan para ve değerli emtiaların çalınma riskini teminat altına alır. GLKHHKNH nedeniyle meydana gelebilecek; hırsızlık, yağma ve zararlar ek teminat ile sigorta kapsamına dahil edilebilmektedir. 
Bu sigortanın yapılabilmesi için ; konutlardaki kasalarda bulunan kıymetlerin detaylı listesinin poliçeye eklenmesi gerekmektedir. Ayrıca ticarethane kasa hareketlerini gösteren defterin tutulması gerekmektedir.


Taşınan paranın hırsızlığa karşı sigortası:
Kurumların arası para vb. kıymetlerin nakli esnasında;

 1. 3. Şahısların silahla tehdit, tecavüz veya zor kullanarak yapacakları gasp ve hırsızlıklar,
 2. Taşıma aracının kazaya uğraması veya yanması sonucu meydana gelebilecek hırsızlıklar,
 3. Nakil esnasında oluşan kayıplar ile 
  taşınan para, işyerinde çalışan işçi ve personele ödenecek maaş ve ücretleri teşkil ediyorsa; sigorta teminatı, paraların işyerindeki kasada muhafaza edilmesi sırasında ertesi gün saat 19.00a kadar geçerli olmak üzere hırsızlıklar,
 4. GLKHH ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler; deprem, yanardağ püskürmesi, seylap gibi doğal afetler ile yangın infilak gibi olaylardan meydana gelen hırsızlıklar, teminat kapsamındadır.


Emniyeti suiistimal sigortaları: 
Sigortalının emrinde veya hizmetinde çalıştırdığı personelin, sigortalıya ait nakit para, kıymetli evrak ve menkul kıymetlerini veya para ile ölçülebilen değerlerini; çalmak, zimmetine geçirmek, hile,dolandırıcılık, sahtecilik yolu ile sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suiistimal hallerini kapsar ve sonucunda sigortalının uğrayacağı zararı poliçede belirtilen tutarı geçmemek üzere temin eder .